Vele ballonvaarders hadden bijkomende vragen over de toepassing van de circulaire DGLV. Onze task-force heeft er meteen werk van gemaakt en zojuist verscheen de nieuwe aangepaste circulaire. We publiceren hieronder al meteen wat de ballonvaart aanbelangt.

Deze richtlijnen zullen ook bij de ordediensten verspreid worden. Evenzeer zal het DGLV op de toepassing van deze richtlijnen toezien.

Toepassingsgebied

Dit protocol is van toepassing op alle luchtvaartactiviteiten, behalve commercieel luchttransport onder een Air Operator Certificate. De regel is dat alles mag, behalve wat expliciet verboden wordt, mits toepassing van dit protocol.

In geval van symptomen die kunnen wijzen op een vermoedelijke besmetting met COVID-19 (koorts, kortademigheid, droge hoest, vermoeidheid,….) of indien u in contact bent geweest met zieke personen in de laatste 14 dagen mag u zich in geen geval naar het terrein begeven of deelnemen aan de activiteiten.

Individueel gedrag

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er algemeen zes gouden regels, zoals gepubliceerd op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/.

Toegepast op de luchtvaartactiviteiten zijn deze:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;

Dit houdt in dat handen voor en na de activiteiten ontsmet worden, mondmaskers gedragen worden tijdens de activiteiten indien de social distancing niet gegarandeerd kan worden.
Indien het materiaal ook door derden gebruikt of aangeraakt kan worden zal dit ontsmet worden voor en na gebruik.

 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.

Dit houdt in dat zoveel mogelijk handelingen in open lucht gebeuren. Dit betreft briefings, voorbereidingen voor vluchten, uitwisselen van gegevens of documenten, … Indien niet mogelijk moet er ruimte voorzien worden die de social distancing toelaat en maximaal geventileerd wordt.
In luchtvaartuigen wordt een maximale verluchting voorzien zonder hierbij de standaard veiligheidsvoorschriften uit het oog te verliezen.

 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen gedurende de volledige activiteit.
 • Het is mogelijk om wekelijks met 15 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 15 personen mogen elke week veranderen;
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 15 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden;

Dit geldt voor niet-georganiseerde luchtvaartactiviteiten met een individueel karakter, waarbij familieleden of vrienden uit de uitgebreide bubbel aanwezig zouden zijn.

Collectieve maatregelen voor georganiseerde activiteiten hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Reglementair kader van toepassing op een georganiseerde activiteit

Dit protocol betreft alle georganiseerde activiteiten, zij het verhuur van luchtvaartuigen al of niet in een club, opleiding, activiteiten op een vliegplein, paradrop activiteiten, commerciële operaties zoals ballonvaren, doopvluchten, …

Alle georganiseerde activiteiten kunnen hervat worden mits toepassing van volgend protocol dat zowel de gebruikers als de medewerkers beschermt.

De ondernemingen en verenigingen nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van deze en andere toepasselijke regels te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden. Deze gepaste preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard, zoals bijvoorbeeld gedefinieerd in:

Deze voorgaande en andere algemene regels (https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/) zijn van toepassing op alle activiteiten die zich rond de luchtvaartactiviteit kunnen situeren. De activiteit zal bepalen welke regels er gevolgd moeten worden (horeca, theoretische lessen, sportieve manifestaties, activiteiten voor ruimer publiek, optredens, meetings, competities, …).

Voor de specifieke luchtvaartactiviteit en specifieke taken gerelateerd tot de activiteit (bv op een vliegplein de airside, het vliegen zelf, winchen, task specialisten, …) gelden volgende specifieke regels:

 • De onderneming of vereniging informeert de klanten, gebruikers en medewerkers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de medewerkers een passende opleiding/briefing. Ze informeren ook derden over de geldende preventiemaatregelen. Zo zal iedere bezoekende piloot vooraf op de hoogte moeten zijn van de geldende maatregelen op een bepaald vliegplein;
 • een afstand van minimum 1,5 meter tussen elke persoon is de standaard;
 • mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden verplicht gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit of indien meerdere personen in aanraking kunnen komen met het materiaal of het toestel. Eventuele bijkomende maatregelen zijn mogelijk per activiteit zoals hieronder vermeld;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • de onderneming of vereniging stelt middelen ter beschikking van de medewerkers en de leden/bezoekers om de noodzakelijke handhygiëne te garanderen. Zowel voor als na de activiteit zullen de handen ontsmet dienen te worden;
 • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren. Er moet voorzien worden dat luchtvaartuigen die door meerdere piloten gebruikt kunnen worden, alsook materialen, ontsmet worden voor en na de activiteit;
 • aandacht moet besteed worden aan fueling procedures. Alle oppervlakken of materialen die aangeraakt worden door personen moeten nadien ontsmet worden;
 • activiteiten gaan zoveel mogelijk door in openlucht. Indien niet mogelijk moet er ruimte voorzien worden die de social distancing toelaat en voldoende geventileerd wordt zoals bepaald in de generieke gidsen.
  In luchtvaartuigen wordt een maximale verluchting voorzien zonder hierbij de standaard veiligheidsvoorschriften uit het oog te verliezen;
 • per organisatie wordt een contactpersoon aangeduid en bekendgemaakt die erop zal toezien dat de activiteiten met respect van de regels georganiseerd worden en dat iedereen binnen de organisatie de regels correct toepast;
 • een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 wordt gemeld aan deze contactpersoon en in voorkomend geval de federatie met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing en het aanpassen van dit protocol indien nodig;
 • zonder inbreuk op de regels van toepassing op de bescherming van de persoonlijk levenssfeer, zal de aangeduide verantwoordelijke van een club of terrein of de operator van een vlucht, in de mogelijkheid moeten zijn om zonder verwijl op de vraag van de bevoegde overheid van volksgezondheid, de gegevens betreffende de passagiers die hebben deelgenomen aan een vlucht en hun telefoonnummer of mailadres ter beschikking te stellen;
 • bij gebruik van voertuigen specifiek gelinkt aan de activiteit, zoals wagens voor het oppikken na buitenlanding of terugbrengen van sleepkabels en dergelijke, gelden de principes van de persoonlijke bubbels. Indien toch derden moeten plaatsnemen in de wagen dan zal de social distancing zoveel mogelijk gerespecteerd worden en zijn mondmaskers verplicht. Bij vervanging van chauffeur wordt de wagen ontsmet. Voor een lier geldt hetzelfde principe;
 • voor de georganiseerde ballonvaarten is het dragen van mondmaskers verplicht. Voor en na de activiteit worden de handen ontsmet. De deelnemers richten zich bij voorkeur steeds naar de buitenzijde van de mand. De deelnemers worden beperkt tot maximum 20 personen;
 • voor paradrop activiteiten is het dragen van een mondmasker of gelijkwaardige mondbescherming verplicht voor alle deelnemers, inclusief piloot. Voor de springers zal deze mondbescherming gepast zijn om ook te gebruiken tijdens de sprong. Een alternatief is een afgesloten helm. Voor het instappen in het vliegtuig worden de handen ontsmet. Na de landing gebeurt dit nogmaals. Stoffen handschoenen worden afgeraden tijdens de activiteit. Een maximum van 20 personen neemt deel aan de activiteit. In het vliegtuig wordt contact tussen de springers zoveel mogelijk vermeden. Er zal op toegezien worden dat het toestel maximaal geventileerd wordt, zonder hierbij de veiligheid in het gedrang te brengen. Tussen twee vluchten worden zones die veelvuldig aangeraakt worden door verschillende personen ontsmet. Dit betreft de deuropening, hendels, eventuele riemen, … Indien van piloot gewisseld wordt zal de cockpit ontsmet worden;
 • Voor opleidingsactiviteiten in een ATO/DTO/PART 147 en examinering wordt verwezen naar de EASA gids “Advice and Best Practises for Health Safety during Training and Examination in relation to the SARS-CoV-2 pandemic”, beschikbaar op de COVID 19 pagina van de FOD Mobiliteit en Vervoer onder de rubriek “EASA”;

Voor iedere luchtvaartactiviteit dienen de organisatoren de nodige gedetailleerde procedures uit te werken in overeenstemming met dit protocol. Het DGLV kan deze procedures ten allen tijde opvragen en controleren.

SAMENGEVAT

 • De 48 uur voordien SMS kan vervangen worden door een verklaring op eer van de passagiers. (aanpassing tekst in OM)
 • Men kan varen met max 20 personen, al dan niet uit eenzelfde bubbel.
 • Mondmaskers verplicht voor alle deelnemers aan de ballonvaart .
 • De OM moet aangepast worden eventueel met een bijlage COVID.
 • De principes voor het vervoer via de wagen blijven van toepassing wat betreft de individuele bubbels
 • bij een eventuele besmetting met COVID-19 van de bemanning of eerder gevaren passagiers wordt de federatie op de hoogte gebracht via [email protected]
X

Paswoord vergeten?

Word lid