Doelstelling

De vereniging heeft tot doel de ballonvaart in al zijn aspecten te bevorderen.

De vereniging tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel onder meer te bereiken door :


  • medewerking te verlenen en belangstellen in elk gelijkaardig doel als het hare.
  • Activiteiten en manifestaties aan te moedigen, te organiseren en te ontwikkelen, zowel in buitenland als in België, zonder nochtans winst te beogen en niet gevoerd volgens commerciële en industriële methoden
  • het verenigen van al diegenen die zich interesseren voor de ontwikkeling van de ballonvaart en alles wat ermee gepaard gaat
  • de belangen te verdedigen van alle ballonvaarders
  • de ballonvaart te verspreiden, en met alle middelen die zij nodig acht, nieuwe piloten te vormen
  • De samenhorigheid en de samenwerking tussen de leden van de federatie, te behouden en te bevorderen.

De vereniging kan meer algemeen de middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom, alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.